Liselotte Coenen over acupunctuur, Wu Xing en het leven — Ik vraag dus ik ben S2 #104

Liselotte Coenen Ik Vraag dus ik ben

Ik vraag Dus ik ben

In deze podcast praten we met experts die een diepe kennis hebben over bepaalde onderwerpen. Samen bespreken we waarom hun werk belangrijk is voor mens en maatschappij, en welke filosofieën ze hanteren.

Vraag per vraag maken we de wereld een beetje beter.

Acupunctuur, Wu Xing en het leven

Wǔ Xíng by Parnassus (CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)
Liselotte Coenen Ik vraag Dus ik ben
Liselotte Coenen Ik vraag Dus ik ben Acupunctuur
Liselotte bij Praktijk Hanssens in Gent
Zo zaten we er gezellig bij!

Verder in de reeks “Ik vraag dus ik ben”

More “I ask therefore I am”

I ask therefore I am logo

--

--

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zjef Van Acker

Zjef Van Acker

79 Followers

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!